هدایای یونارآک به مشتریان

[ultimate_heading]

هدایای یونارآک برای مشتریان

[/ultimate_heading]

یونارآک در راستای ایجاد انگیزه و قدردانی از مشتریان محترم ماهانه به دو نفر از مشتریان خود که در طی ماه بهترین کلیپ تراش را ارسال نمایند، یک جفت تیغچه رایگان ارسال می کند که این خود هیجان و اشتیاقی مضاعف در کار را به همراه دارد
کلیپ های ارسالی مشتریان با نام خودشان در فضای مجازی توسط شرکت منتشر می شود که این امر تبلیغی دو طرفه بوده و نشانگر روابط خانواده بزرگ یونارآک می باشد.
همچنین در راستای افزایش سطح درآمد مشتریان کمپین هایی طراحی و اجرا میشود که در این کمپین ها هدایای نقدی و غیر نقدی نفیسی به شرکت کنندگان در این کمپین اهدا خواهد شد.

لیست مشتریانی که هدایا برای آنها ارسال شده است:

ردیفنام مشتریشهرنوع دستگاه
1آقای قلی زادهزرند کرمانروکار
2آقای ساعدیسنندجرومیزی
3آقای شوکامحمودآباد مازندرانروکار
4آقای محمدیتهرانروکار
5آقای مختاریانشهرکردرومیزی
6آقای شاهورانشیرازروکار
7آقای پیرانیایلامروکار
8آقای زکیانتهرانروکار
9آقای غلامیمازندرانروکار
10آقای نریمانساوهروکار
11آقای قربانیرودسر گیلانروکار
12آقای شیخ شعاعیکرمانروکار
13آقای فلاح زادهیزدرومیزی
14آقای زارعشیرازروکار
15آقای سروررشتروکار
16آقای سلطانیبندرعباسروکار
17آقای قائدیهرمزگانرومیزی
18آقای ده بزرگیشیرازروکار
19آقای صادقیفارسروکار
20آقای باباییکرجرومیزی
21آقای یزدانیبنابرومیزی
22آقای سلطانیبندرعباسروکار
23آقای خدیویبروجنروکار